Java Docs

Java Documentation for the Tatinium4j SDK.